CONATEX-DIDACTIC - Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Stan 08/2012

§ 1 Postanowienia Ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do zamówienia i odbioru towarów CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Spółka z o. o. zarejestrowanej, w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435664 z siedzibą w Warszawie 01-355, ul. Powstańców śląskich 103 lok. 1; NIP: 5222999797, zwanej dalej Sprzedającym.

Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego jest złożenie przez Nabywcę jednorazowo, w formie pisemnej, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i akceptacji ich postanowień. Jeżeli zamiast złożyć pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, Nabywca prześle zamówienie zgodnie z wymogam i OWS lub odbierze towar na zasadach wskazanych w OWS, to zamówienie lub odbiór towaru, w razie wątpliwości, poczytuje się za domniemane przyjęcie treści OWS i ich zaakceptowanie w pełni i bez zastrzeżeń przez Nabywcę.

Oferta cenowa, jeśli nie zostało to inaczej zaznaczone, jest ważna tylko przez 30 dni od jej sporządzenia.

§ 2 Katalogi i dokumenty

Prezentowane przez Sprzedającego zdjęcia, teksty w katalogu Sprzedającego i innych dokumentach handlowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, i tym samym nie mają charakteru wiążącego, chyba że w samym dokumencie określone są jako wiążące. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany rodzaju prezentowanych zdjęć, tekstów w katalogu i innych dokumentach Sprzedającego, jak i samego sposobu ich przedstawiania.

§ 3 Używanie produktów

Wyposażenie, produkty oraz substancje reagujące dostarczane przez Sprzedającego, przeznaczane są wyłącznie do użytku laboratoryjnego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z przeznaczeniem używanie zakupionych produktów.

Produkty chemiczne sprzedawane są wyłącznie placówkom oświatowym.

§ 4 Materiały chemiczne i toksyczne

Materiały chemiczne i toksyczne powinny być używane, przechowywane i transportowane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone lub pod nadzorem osób o takich kwalifikacjach.

Producent oraz Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie materiałów oraz za szkody wyrządzone osobie trzeciej lub użytkownikowi spowodowane nie zachowaniem ww. środków bezpieczeństwa.

Z uwagi na obowiązujące przepisy, materiały chemiczne i toksyczne wysyłane są oddzielną przesyłką. Koszt wysyłki niezależnie od wartości zamówienia wynosi dodatkowo 130,00 zł.

§ 5 Zamówienia

Strony zgodnie ustalają, iż sprzedaż towarów przez Sprzedającego będzie realizowana tylko i wyłącznie na podstawie pisemnych zamówień nabywcy przesłanych na adres Sprzedającego faksem, drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru lub pocztą. W przypadku zamówień telefonicznych Nabywca zobowiązany jest potwierdzić je pisemnie bądź faksem z pisemną wzmianką „potwierdzenie zamówienia" na dokumencie. Zamówienie w rozumieniu niniej szych OWS stanowi złożenie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez Nabywcę.

Formularz zamówienia powinien być wypełniony czytelnie, a w szczególności powinien zawierać numery produktów (referencje), ilość, nazwę, cenę oraz dokładny adres dostawy i dane płatnika.

Odbiór towaru wymaga pisemnego potwierdzenia przez Nabywcę złożonego na druku zamówienia lub w innej formie pisemnej. Towar jest wydawany Nabywcy lub osobie trzeciej działającej w oparciu o pisemne upoważnienie do odbioru towaru udzielone przez Nabywcę.

Przejęcie ryzyka przez Nabywcę następuje:

  • przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedającego - w momencie odbioru towaru przez Nabywcę,
  • przy wysłaniu przez Sprzedającego - w momencie załadunku towaru.

 

§ 6 Cennik i dostawa

Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego są ustalane przez Sprzedającego i są wiążące dla stron według cennika obowiązującego w dniu przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia. Ceny ulegają zmianie w przypadku zmian stawek podatkowych, zaś wskazane w walutach obcych także w przypadku zmiany kursu tej waluty.

W przypadku, gdy dostawa zamówionych towarów jest wykonana częściowo, realizacja zamówienia i przyjmowanie płatności odbywać się będzie stopniowo, w miarę jak poszczególne produkty będą dostępne.

Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Nabywcy, w szczególności od Nabywców nie zarejestrowanych w bazie Sprzedającego, gwarancji realizacji płatności lub zaliczki ryczałtowej w wysokości od 30 do 100% wartości zamówienia w momencie przyjmowania zamówienia. Zła sytuacja finansowa lub nie otrzymanie ww. gwarancji może spowodować wstrzymanie przez Sprzedającego w całości lub części zamówienia, przy jednoczesnym rozwiązaniu zawartej umowy sprzedaży.

W momencie wejścia w życie nowego cennika/katalogu traci ważność cennik/katalog poprzednio obowiązuący.

Towar dostarczany jest bezpłatnie, transportem organizowanym przez Conatex. Naliczany jest jedynie ryczałt za opakowanie, usługę i ubezpieczenie w wysokości 42,- zł dla zamówień poniżej 200,- zł, oraz 21,- zł dla zamówień od 200,- zł do 1.000,- zł.

§ 7 Zapłata

Termin płatności wynosi zgodnie ze wskazanym na fakturze (w przypadku placówek oświatowych najczęściej 14 dni) od dnia doręczenia faktury Nabywcy.

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na numer konta Sprzedającego podany na fakturze. Każdy inny rodzaj płatności powinien być uprzednio uzgodniony ze Sprzedającym

Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedającego.

Do chwili zapłaty pełnej należności stanowiącej cenę za towar ustalonej przez Sprzedającego, Sprzedający zachowuje prawo własności towaru wydanego lub dostarczonego Nabywcy. Dopiero z chwilą pełnego rozliczenia świadczeń wynikających z umowy, nie wyłączając wymagalnych kar umownych, ani odsetek za zwłokę w zapłacie ceny, następuje przejście prawa własności towaru na Nabywcę.

Sprzedający może zażądać, by Nabywca podał do jego wiadomości scedowane należności i dłużników, podał wszystkie dane potrzebne do ich ściągnięcia, przekazał związaną z tym dokumentację i powiadomił dłużnika o cesji. Jeżeli przedmiot dostawy zostanie dalej odprzedany wraz z innymi towarami nie należącymi do Sprzedającego, to należność Nabywcy od odbiorcy w wysokości ceny dostawy uzgodnionej między Sprzedającym i Nabywcą jest uważana za scedowaną.

W przypadku całkowitego lub częściowego nie zapłacenia ceny w ustalonym terminie, Sprzedający może wymagać, zgodnie z prawem, zwrotu towaru na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Nabywcy.

W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar za opóźnienie ustalonych na poziomie 1,5% za miesiąc zaistniałego opóźnienia. Brak zapłaty w terminie lub uzasadniona obawa o płynność finansową kontrahenta uprawnia Sprzedającego do zmiany warunków sprzedaży, żądania natychmiastowej zapłaty pozostałych wymagalnych należności oraz wstrzymania realizacji pozostałych zamówień.

§ 8 Zwroty

Zwrot towaru, może odbywać się tylko i wyłącznie z wcześniejszym powiadomieniem Sprzedającego w formie pisemnej/ faksowej, w ciągu 14 dni od jego otrzymania przez Nabywcę.

Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu.

Zwrócony przez Nabywcę produkt może być przez Sprzedającego wymieniony na inny towar bądź następuje zwrot jego równowartości.

Kosztami zwrotu zostaje obciążony w całości Nabywca, z wyjątkiem innych pisemnych postanowień Sprzedawcy.

§ 9 Reklamacje i gwarancja

Na uszkodzenia i wady ukryte towarów Sprzedający udziela 5 letniej gwarancji. W przypadku widocznych wad reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od momentu odebrania przesyłki.

Niektóre produkty mogą posiadać gwarancję krótszą niż 5 lat. W tych wypadku informacja znajduje się w katalogu lub innych materiałach reklamowych.

Towar lub jego elementy, które noszą znamiona nieprawidłowego użytkowania lub niezgodnego z przeznaczeniem, nie podlega gwarancji.

Sprzedający zobowiązuje się do wykonania uzasadnionych napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym na własny koszt oraz świadczy odpłatne naprawy w okresie pogwarancyjnym..

Gwarancja nie obejmuje szkła laboratoryjnego, lamp, bezpieczników, lamp próżniowych, produktów części ścieralnych, sondy pH, wyposażenia multimedialnego (dla produktów zaznaczonych obowiązują gwarancje producenta).

Kosztami zwrotu zostaje obciążony w całości Nabywca, z wyjątkiem innych pisemnych postanowień Sprzedawcy.

§ 10 Własność i prawa

Sprzedający zachowuje prawa do własności intelektualnej i przemysłowej produktów, dokumentów towarzyszących, instrukcji obsługi, a także projektów, programów wideogramów.

Nabywca nie ma prawa powielania, przywłaszczania sobie oraz ich publikacji bez pisemnego zezwolenia Sprzedającego.

Niektóre nazwy i marki użyte w katalogach oraz dokumentach Sprzedającego zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

§ 11 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.

Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Sprzedającego.

W przypadku nieważności któregokolwiek z punktów zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, pozostałe zachowują pełną ważność i moc prawną.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę w momencie, gdy zostały przekazane przez Sprzedającego do wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.conatex.pl.

Aktualne OWS są zawsze dostępne w biurze Sprzedającego oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej www.conatex.pl.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.